• PolubSport.pl - treningi personalne, siłownia, fitness.
 • biuro@polubsport.pl
 • + 48 509 103 273

Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady, prawa i obowiązki obowiązujące podczas korzystania z serwisu Polub Sport prowadzonego na stronie internetowej www.polubsport.pl . Niniejszy regulamin udostępniony jest dla Użytkowników na stronie internetowej

Serwis internetowy www.polubsport.pl prowadzony jest przez firmę SURFSKI Krzysztof Lipiński, z siedzibą w woj. MAZOWIECKIE, pow. otwocki, gm. Karczew, miejsc. Karczew, przy ulicy ul. Jana Kochanowskiego, nr 9, 05-480, poczta Karczew, NIP 5321931992, REGON 147223766.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Zawartość

§1 Definicje

Ilekroć w treści znajdującego się poniżej Regulaminu korzystania z serwisu PolubSport.pl pojawiają się wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Prowadzący Serwis – właściciel Serwisu – firma SURFSKI Krzysztof Lipiński, z siedzibą w MAZOWIECKIE, pow. otwocki, gm. Karczew, miejsc. Karczew, przy ulicy ul. Jana Kochanowskiego, nr 9, 05-480, poczta Karczew
 2. Regulamin – niniejszy zbiór zasad, praw i obowiązków obowiązujących na łamach Serwisu oraz przynależnych do niego podstronach.
 3. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem: http://www.polubsport.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Prowadzący Serwis świadczy na rzecz Użytkowników usługi dostępne na łamach Serwisu
 1. Usługa – możliwe do zakupienia przez Użytkownika pojedyncze usługi lub pakiety usług dostępne na łamach Serwisu
 2. Użytkownik –  każda korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu osoba,  a w szczególności każdy, kto przegląda treści zamieszczone w Serwisie i na przynależnych do niego podstronach, dokonująca zakupu lub / oraz komunikująca się z Prowadzącym Serwis. Za użytkownika uważa się każdą osobę spełniającą jakikolwiek warunek określony w niniejszym Regulaminie
 3. Kupujący – osoba fizyczna, w szczególności konsument ( w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nieposiana prawnej osobowości. Każdy kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
 4. Trener – osoba zajmująca się przygotowaniem fizycznym i psychicznym swoich podopiecznych (najczęściej grupy) w wielu dziedzinach życia, a zwłaszcza sportu. Pod pojęciem Trener rozumie się osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje upoważniające ją do wykonywania zawodu (świadczenia Usług)
 5. Dietetyk – specjalista medyczny zajmujący się: badaniem produktów żywnościowych, badaniem pochodzenia żywności, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia upoważniony przez niezbędne certyfikaty do udzielania porad odnośnie żywienia
 6. Koszt – Cena Usługi oferowanej na łamach Serwisu. Koszt Usług określony jest jasno przez Prowadzącego Serwis. Po dokonaniu Zakupu Usługi Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia jej Kosztu. Koszt podany jest w kwocie brutto. Wszelkie zmiany w  Kosztach Usług nie są jednoznaczne ze zmianą Regulaminu.
 7. Zakup – Zakup Usługi jest jednoznaczny z zawarciem Umowy pomiędzy Użytkownikiem / Kupującym, a Prowadzącym Serwis oraz oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Przed dokonaniem Zakupu Użytkownik winien zapoznać się ze szczegółami interesującej go oferty, które znajdzie na łamach Serwisu.
 8. Umowa – porozumienie (umowa) zawierane jest pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis w momencie dokonania Zakupu przez Użytkownika i dotyczy ona Zakupu Usługi według ściśle określonych w niniejszym Regulaminie warunków.

§2 Informacje Podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usług świadczonych przez Serwis na rzecz jego Użytkowników. Przez Usługi rozumie się plany treningowe, usługi trenerów personalnych, usługi dietetyków, usługi fizjoterapeutów, plany abonamentowe upoważniające do korzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
 2. Funkcjonowanie w sieci Internet serwisu www.plubsport.pl ma na celu sprzedaż prezentowanych w nim Usług. Wszelkie informacje dotyczące oferowanych Usług mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w pojęciu art.66 kodeksu cywilnego. Celem serwisu jest zaproszenie do nabycia Usług, które nie są świadczone przez Prowadzącego serwis. Wszelkie Usługi oferowane w Serwisie Świadczone są na rzecz Użytkowników przez współpracujących z Serwisem Trenerów.
 3. Wszelkie materiały tekstowe udostępniane Użytkownikom na łamach Serwisu są jego własnością ( prawa autorskie), a zawarcie Umowy Użytkownik – Prowadzący Serwis nie przenosi na Użytkownika i nie może być podstawą do roszczeń o prawa majątkowe do wyżej wspomnianych praw autorskich w części lub w całości. Prowadzący Serwis nie bierze odpowiedzialności za materiały publikowane w Serwisie przez jego Użytkowników i Trenerów.
 4. Zakupienie Usługi i uiszczenie jej kosztu przez Użytkownika jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług. Umowa zawierana jest pomiędzy Trenerem, a Użytkownikiem. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do sprzedaży na łamach Serwisu przedmiotów mających lub nie związek z działalnością Serwisu. Serwis udostępnia treści informacyjne i pośredniczy w sprzedaży oferowanych Usług, aczkolwiek nie odpowiada on za dotrzymanie warunków Umowy tak ze strony Użytkownika, jak ze strony Trenera.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Użytkownik składa Serwisowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Serwisu wskazany w pkt. 1 §1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt. 7 § 2. Należy mieć na uwadze, że za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przyjmuje się dzień nadania oświadczenia ( data nadania oświadczenia nie może przekraczać terminu 14 dni , podczas których Użytkownikowi prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje). W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownikowi zwracane są uiszczone Koszty Usługi w sposób identyczny, w jaki dana płatność została wpłacona na rzecz Serwisu lub w sposób uzgodniony pomiędzy Użytkownikiem, a Prowadzącym Serwis, jednakże niewiążący się z żadnymi dodatkowymi opłatami ze strony Prowadzącego Serwis.
 6. Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian dotyczących funkcjonalności Serwisu, jednakże jedynie pod względem poprawy jego działania i zwiększenia ilości oferowanych Usług, nigdy nie obniżając zakresu Usług świadczonych na rzecz Użytkownika w momencie podpisywania przez niego Umowy z Prowadzącym Serwis.
 7. Do kontaktu Użytkowników z Prowadzącym Serwis służy dedykowany temu celowi adres email @
 8. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie zasad i warunków korzystania z Serwisu i nie jest on jednoznaczny z Regulaminem obowiązującym Użytkownika i Trenera / Trenerów po zawarciu przez nich umowy w chwili dokonania Zakupu Usługi.

§3 Warunki techniczne

Korzystanie z Serwisu dające Użytkownikowi pełen dostęp do jego funkcjonalności uwarunkowane jest wymogami sprzętowymi, które zostają jasno określone poniżej. Jedynie po spełnieniu wszelkich wymogów technicznych Użytkownik może mieć pewność, że treści Serwisu pojawiające się w oknie przeglądarki internetowej mają prawidłowy wygląd, oraz że przesyłane przez przeglądarkę dane osobowe Użytkownika są chronione ( bezpieczne połączenie).

Wymogi techniczne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu są następujące:

 • Urządzenie elektroniczne mającego dostęp do sieci Internet
 • Aktywne konto poczty elektronicznej e mail
 • Prawidłowo zainstalowany na urządzeniu system operacyjny wraz z niezbędnymi sterownikami urządzeń pomocniczych
 • Prawidło zainstalowana na urządzeniu przeglądarka zasobów sieci Internet ( Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji ≤ 4.0, Opera w wersji 43.0)
 • Prawidłowo zainstalowane na urządzeniu oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej

Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych Serwisu mających na celu polepszenie jego funkcjonalności. Wszelkie zmiany warunków technicznych określonych w §3 niniejszego Regulaminu nie są podstawą do zmian w Regulaminie pod warunkiem, że zmiany te nie wpłyną na dotychczasową funkcjonalność Serwisu.

Prowadzący Serwis informuje, iż dostęp do treści i materiałów udostępnianych na łamach Serwisu może być możliwy również przy użyciu urządzeń niespełniających określonych powyżej wymogów technicznych, jednakże zastrzega, iż wynikające z braku spełnienia wymogów technicznych ograniczenia mogą wpłynąć na trudności w wyświetlaniu i funkcjonowaniu Serwisu oraz korzystaniu z oferowanych Usług

§4 Usługi świadczone na łamach Serwisu

 1. Jak wspomniano w pkt 4 §2 Umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu jest umową dającą początek korelacji Użytkownik – Trener. Prowadzący Serwis jedynie pośredniczy w nawiązaniu wyżej wspomnianej Umowy. Usługi oraz pakiety Usług oferowanych na łamach Serwisu mogą obejmować:
 • Rozmowę wstępną mającą na celu określenie oczekiwań, możliwości oraz warunków, jakie powinny zostać spełnione przez obie strony chcące nawiązać umowę
 • Wstęp i prawo uczestnictwa w zajęciach grupowych i / lub indywidualnych opłaconych w momencie dokonywania Zakupu we wskazanych przez Trenera ośrodkach lub obiektach sportowych
 • Ułożony z myślą o Kupującym indywidualny, spersonalizowany plan treningowy na okres jasno określony podczas zakupu Usługi
 • Ułożony z myślą o Kupującym indywidualny, spersonalizowany plan żywieniowy na okres jasno określony podczas zakupu Usługi
 • Uczestnictwo w sesjach zabiegów fizjoterapii
 • Analizę, kontrolę i modyfikację wyników oraz danych zebranych podczas wstępnej rozmowy oraz podczas treningów w celu możliwe najlepszego dobrania dalszych planów treningowych i / lub żywieniowych przez Trenera / Dietetyka
 • Dostęp do statystyk treningowych oraz zmian fizjologicznych będących efektem treningów oraz / lub diety nabytych za pośrednictwem Serwisu

§5 Zakup Usług

 1. Zakup oferowanych przez Usług możliwy jest poprzez aktywowanie stosownych opcji widocznych w Serwisie. Do aktywowania Usługi konieczna jest akceptacja warunków i zasad określonych przez niniejszy Regulamin oraz stosowanie się do nich. Brak akceptacji Regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją Użytkownika z zakupu Usługi.
 2. Zakup Usługi jest jednoznaczny z akceptacją jej Kosztu oraz wiąże się z obowiązkiem uiszczenia należności w wysokości jej Kosztu.
 3. Wypełnianie i wysłanie formularza zamówienia przez Użytkownika jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o prawdziwości i poprawności podanych w formularzu danych.
 4. Prowadzący zastrzega, iż w przypadku, gdy płatność za zakupioną Usługę dokonywana będzie Online, Użytkownik może zostać przekierowany do zewnętrznego Systemu Płatności Internetowych
 5. Użytkownik będzie informowany na bieżąco o statusie jego zamówienia drogą elektroniczną na adres e mail podany przez niego podczas rejestracji w Serwisie

§6  Ogólne warunki korzystania z Serwisu i Usług Trenerów

 1. Wszelkie Usługi oferowane w Serwisie kierowane są do osób pełnoletnich, posiadających zdolność do decydowania o sobie. W przypadku osób niepełnoletnich chcących skorzystać z oferowanych odpłatnie w serwisie Usług wymagane jest przedstawienie oświadczenia prawnego opiekuna osoby nieletniej, będącego jednoznacznym z akceptacją niniejszego Regulaminu, oraz z wzięciem na siebie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i poczynania nieletniego podczas korzystania z zakupionych Usług.
 2. Ani Prowadzący Serwis, ani Trenerzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Użytkownika wynikający z zatajenia przed Trenerem przypuszczalnych problemów zdrowotnych.
 3. Zakup Usługi przez Użytkownika jest jednoznaczny ze złożeniem przez niego oświadczenia o posiadaniu zaświadczenia lekarskiego, w którym brak jest jasnych informacji o zastrzeżeniach lub przeciwwskazaniach, co do uprawiania dyscypliny sportowej wskazanej przez Użytkownika.
 4. W celu zachowania bezpieczeństwa Użytkowników, Serwis zaleca wykonywanie okresowych konsultacji lekarskich w systematycznych odstępach czasu
 5. Nabycie Usługi przez Użytkownika jest jednoznaczne z jego obowiązkiem podania Trenerowi / Dietetykowi informacji w pełni zgodnych ze stanem faktycznym, dzięki którym wyżej wspomni współpracownicy Serwisu będą w stanie ułożyć i oddać w ręce Użytkownika w pełni spersonalizowany plan treningowy / żywieniowy mający na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie oraz poprawę stanu zdrowia Użytkownika oraz / lub jego kondycji fizycznej

§7 Usługi świadczone nieodpłatnie

Pod pojęciem Usługi świadczonej nieodpłatnie uważa się każdą z usług oferowanych w Serwisie, niestanowiących odpłatnych Usług oferowanych przez Serwis.

§ 8 Gwarancja skuteczności Usług świadczonych przez Serwis

Serwis dokłada wszelkich starań, aby oferowane przez niego Usługi mogły pomóc Użytkownikowi w osiągnięciu zamierzonych przez Użytkownika celów.

 1. Ani Serwis, ani Trenerzy, ani Dietetycy nie ponoszą odpowiedzialności za brak osiągnięcia zamierzonych przez Użytkownika celów.
 2. Przestrzeganie i realizacja planów treningowych / żywieniowych nie są jednoznaczne z gwarancją Serwisu i jego współpracowników na osiągnięcie celów i założeń kierujących Użytkownikiem w momencie Zakupu Usług
 3. Wszelkie informacje dostarczane Użytkownikowi przez Serwis i jego współpracowników mają charakter informacyjny, lecz nie mogą one zastąpić porady lekarskiej. Prowadzący Serwis zobowiązuje się do publikacji materiałów pochodzących z potwierdzonych źródeł, lecz nie wyklucza możliwości pojawienia się w Serwisie informacji błędnych lub niekompletnych
 4. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobligowany do natychmiastowego i bezzwłocznego poinformowania Trenera / Dietetyka o potencjalnych zmianach dotyczących jego stanu zdrowia mogących mieć związek bezpośredni lub pośredni z przygotowanym dla niego planem treningowym / żywieniowym, w tym o wystąpieniu reakcji alergicznej na zawarty w planie żywieniowym produkt
 5. Ani Serwis, ani współpracujący z nim Trenerzy i Dietetycy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za negatywne skutki zakupionych za pośrednictwem Serwisu Usług wynikające z niezastosowania się do niniejszego Regulaminu, a w szczególności do pkt. 3 6.
 6. Trenerzy podają do informacji Użytkowników, iż w przypadku poniżej wymienionych schorzeń lub przypadków oferowane przez Serwis plany treningowe nie są zalecane: wady serca, wady kręgosłupa, niedawno przebyte zabiegi chirurgiczne ( chyba, że lekarz zaleci inaczej).
 7. Dietetycy podają do informacji Użytkowników, iż w przypadku poniżej wymienionych schorzeń lub przypadków oferowane przez Serwis plany żywieniowe nie są zalecane: choroby nerek, wylewy, cukrzyca, podagra, okres ciąży i laktacji ( chyba, że lekarz zaleci inaczej).
 8. Akceptując niniejszy Regulamin i wyrażając zgodę na jego przestrzeganie Użytkownik oświadcza, iż jest w pełni świadom ryzyka kontuzji, utraty zdrowia lub śmierci mogących być wynikiem działań podejmowanych w ramach treningu. Użytkownik poświadcza, iż zapoznał się z niniejszym zapisem, a jego uczestnictwo w oferowanych zajęciach sportowych jest dobrowolne. Użytkownik zaświadcza, iż bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko mogące być związane z korzystaniem z oferowanych przez Serwis i jego współpracowników Usług.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na uczestnictwo w treningach w wyznaczonych przez Trenera obiektach i ośrodkach sportowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wskazania preferowanego przez niego obiektu sportowego, w którym chciałby odbywać treningi, jednakże, jeśli dany ośrodek / obiekt sportowy nie znajduje się na liście podanej przez Serwis Użytkownik musi liczyć się z ewentualnością konieczności uiszczenia dodatkowych opłat na rzecz konkretnego ośrodka ( np. za udostępnienie pomieszczenia treningowego).
 10. Użytkownik oświadcza, że jest w pełni świadom spoczywającego na nim obowiązku stosowania się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu, w którym odbywają się opłacone przez niego treningi.

§9 Polityka prywatności – ogólne zasady

 1. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonalnych Serwisu do publikacji ofert, reklam i ogłoszeń, w tym również o charakterze komercyjnym
 2. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są na potrzeby świadczenia Usług przez Serwis. Tym samym Prowadzący Serwis oświadcza, iż wszelkie posiadane przez niego dane osobowe Użytkownika służyć mu będą wyłącznie w celu świadczenia Usług oraz w celach reklamowych i marketingowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w posiadane i przetwarzane przez Serwis dane osobowe oraz prawo sprzeciwu na przetwarzanie jego danych w działaniach reklamowych i / lub marketingowych Serwisu.
 3. Prowadzący Serwis oświadcza, iż jest w pełni świadom spoczywającego na nim obowiązku uzyskania zgody Użytkownika przed przekazaniem jego danych osobom trzecim.
 4. Przesyłanie przez Serwis informacji handlowych na jego adres e mail wymaga wcześniejszego osobnego oświadczenia Użytkownika o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Serwis oświadcza, że:
 6. Stosuje wszelkie niezbędne metody i narzędzia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Serwisu
 7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody otrzymanej przez Użytkownika oraz na podstawie upoważnienia wynikającego z ustawy ( Ustawa o ochronie danych osobowych rozdz. 3)
 8. Serwis informuje, że:
 9. Jest administratorem danych osobowych Użytkowników
 10. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników administratorowi danych jest dobrowolne i przysługuje im prawo do wglądu w posiadane i przetwarzane przez administratora dane

§10 Wstrzymanie lub Zakończenie Świadczenia Usług na rzecz Użytkownika przez Serwis oraz / lub Trenera / Dietetyków

Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, jak również wstrzymanie / odmowę świadczenia usług przez Trenerów / Dietetyków w sytuacji, gdy:

 1. Użytkownik nie stosuje się do zasad i postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie
 2. Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin, pomimo świadomości wiążących się z tym konsekwencji
 1. Użytkownik oświadcza, iż jest w pełni świadom tego, że Serwisowi przysługuje prawo odmowy świadczenia na jego rzecz Usług w sytuacji, w której dojdzie do naruszenia zasad określonych przez Regulamin
 2. Użytkownik w sposób świadomy lub nieświadomy wykorzystuje Serwis do działań będących sprzecznych z jego przeznaczeniem, jak również poczynań, które działają na szkodę Prowadzącego Serwis i / lub osób trzecich
 3. Użytkownik w sposób świadomy lub nieświadomie korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z prawem obowiązujący na terenie RP.
 4. Użytkownik w sposób świadomy lub nieświadomy korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami i obyczajami dla sieci Internet

 

§11 Zawarcie Umowy oraz okres świadczenia Usług

 1. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym Użytkownik dokonał Zakupu Usługi i uiścił należność w wysokości wartości usługi. Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trakcie jej trwania po złożeniu stosownego oświadczenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia Umowy
 2. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z podpisaniem Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Trenerem i / lub Dietetykiem o świadczenie usług na rzecz Użytkownika
 3. Prawo do korzystania z oferowanych Usług mają tylko i wyłącznie ci Użytkownicy, którzy uiścili stosowne opłaty.
 4. W celu zapewnienia ciągłości w świadczeniu Usług przez Trenerów / Dietetyków na rzecz Użytkownika niezbędnym jest uiszczanie regularnych i terminowych opłat za Usługi
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia umowy. Warunki i sposób odstąpienia reguluje pkt. 5 2

§12  Wynagrodzenie za świadczenie Usług, Reklamacje

 1. Zakup Usługi skutkuje obowiązkiem uiszczenia należnej opłaty z góry w kwocie określonej w cenniku usług Serwisu
 2. Wysokość opłat jest uzależniona od Usługi / Usług wykupionych przez Użytkownika, a jej koszt naliczany jest zgodnie z obowiązującym na dzień zawarcia Umowy cennikiem
 3. Za dzień zawarcia Umowy i za dzień, w którym Użytkownik jest upoważniony do rozpoczęcia treningów uważa się dzień, w którym należność za wykupioną Usługę zostanie zaksięgowana na rachunku Bankowym Prowadzącego Serwis
 4. Sposób uiszczania opłat za zakupione Usługi zostaje podany do wiadomości Użytkownika po dokonaniu Zakupu
 5. Reklamacje, odwołania, zażalenia oraz skargi odnośnie funkcjonowania należy składać drogą elektroniczną na wskazany w pkt. 7 2 adres email. W treści reklamacji powinny znajdować się koniecznie: podstawowe dane Użytkownika ( imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej), Nazwę Usługi stanowiącej przedmiot reklamacji, datę zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem oraz powód owej reklamacji. Anonimowe roszczenie nie będą rozpatrywane.
 6. Serwis zobowiązuje się poinformować Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia, w którym reklamacja została przez Użytkownika złożona.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakwestionowania zasadności odrzucenia reklamacji. W takim przypadku ma on prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Postanowienia 1-7 znajdujące się powyżej znajdują zastosowanie do reklamacji dotyczących usług odpłatnych, jak też stanowią tryb postępowania reklamacyjnego w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§13 Oświadczenia Prowadzącego Serwis

Prowadzący Serwis oświadcza, że:

 1. Dołoży wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował prawidłowo. W tym celu obliguje się do przeprowadzania prac modernizacyjnych Serwisu mających na celu poprawę jego funkcjonalności. Podczas prac modernizacyjnych Serwisu możliwe są tymczasowe przerwy w jego funkcjonowaniu.
 2. Prowadzący Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za postępowanie Trenerów i / lub Dietetyków oraz za jakość oferowanych przez nich za pośrednictwem Serwisu Usług. Prawa i obowiązki stron reguluje osobny regulamin dotyczący umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Trenerem / Dietetykiem.
 3. Prowadzący Serwis zobowiązuje się do stałego monitorowania, jakości Usług oferowanych przez Trenerów / Dietetyków, które sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu oraz do dążenia do ich poprawy.

§14  Postanowienia końcowe

 1. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w trakcie trwania Umowy jedynie w ważnych przypadkach:
 • Zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia Serwisu, szczególnie, gdy te związane są z postępem technicznym lub technologicznym
 • Zmian adresu siedziby
 • Zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet
 • Zmian powszechnie obowiązującego prawa
 • Zmian w zakresie obowiązującego prawa podatkowego
 • Siły wyższej
 1. Prowadzący Serwis zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o ewentualnych zmianach w Regulaminie. Powiadomienie Użytkownika nastąpi przed wejściem zmian w życie. Treść nowego Regulaminu zostanie nieodpłatnie udostępniona Użytkownikowi w formie elektronicznej, a na żądanie również w formie umożliwiającej mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu
 2. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie i jest on możliwy do wglądu w Serwisie oraz w siedzibie Prowadzącego Serwis.
 1. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Serwisu, stosowane są odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 1. W sytuacji, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają niezmienione.